Isännöinti

Asunto-osakeyhtiöt ja uusi lainsäädäntö

Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7.2010

Paljon keskustelua etukäteenkin aiheuttanut uusi asunto-osakeyhtiölaki on nyt voimassa. Moni asia on muuttunut, mutta paljon on pysynyt ennallaankin. Kannattaa siis tutustua ja tarvittaessa tulostaa ko. asiaan liittyvä lainkohta.  Nämä allaolevat ovat siis suoria lainauksia:

  • ”Uudessa laissa otetaan huomioon taloyhtiöiden ja osakkaiden muuttuneet tarpeet. Tarkoituksena on lisätä asunto-osakeyhtiömuotoisen asumisen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä kannustaa osakkaita pitämään huolta huoneistoistaan.
  • Vanha asunto-osakeyhtiölaki valmisteltiin 1960-1980-luvuilla, jolloin yli 60 prosenttia nykyisestä asuntokannasta rakennettiin. Sen jälkeen hyvä rakennustapa on kehittynyt ja osakkaiden ja yhteiskunnan vaatimukset asumisen suhteen ovat selkeytyneet. On myös saatu enemmän tietoa siitä, miten asuinrakennusten elinkaarta voidaan pidentää ja ympäristölle aiheutuvia rasitteita vähentää.
  • Asunto-osakeyhtiöiden hyvinvoinnin merkitystä korostaa se, että niissä asuu lähes puolet kansasta ja asunto-osakeyhtiöiden omistamat kiinteistöt muodostavat hyvin suuren osan kansallisvarallisuudesta. Uusi laki kannustaa kunnossapitoon ja selventää päätöksentekoa, mikä edistää tarpeellisten kunnostustöiden käynnistämistä taloyhtiöissä.”

Asunto-osakeyhtiölakiopas

  • Oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä uuden asunto-osakeyhtiölain tuomista muutoksista. Yhteenveto on linkitetty uuden lain pykäliin ja perusteluihin, jotta lukija voi helposti selvittää muutosten yksityiskohtaisen sisällön.
  • Perusteluissa käsitellään laajasti ja yksityiskohtaisesti sitä, mikä muuttui, sekä tiettyjä muita seikkoja. Perusteluissa käsitellään vain yleisellä tasolla sellaisia säännöksiä, jotka eivät sisällöltään olennaisesti poikkea vanhasta laista.

Pakottavat säännökset

  • ”Heinäkuun alusta 2010 voimaan tuleva asunto-osakeyhtiölaki sisältää pakottavia säännöksiä, joita sovelletaan myös yhtiöön, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätään tietyistä asioista toisin.
  • Uudet pakottavat säännökset koskevat esimerkiksi yhtiökokouksen ajankohtaa, kokouskutsua ja käsiteltäviä asioita, tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen ajankohtaa sekä yhtiön osakkeiden luovuttamisiat rajoittavia lunastuslausekkeita.”

Suorat linkit lakiin ja asetuksiin